C-stella inn SOMA 72


函館げっか荘

C-style inn SOMA 34